Loading...
Skip to main content
Giới thiệu TAND Tỉnh Nghệ An

Giới thiệu TAND Tỉnh Nghệ An

img

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, nhân dân ta đã nhất tề đứng lên tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại, lật đổ chế độ thực dân phong kiến, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Ngay sau khi giành chính quyền, Hồ Chí Minh đã trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng bộ máy Nhà nước của chính quyền